Považská Bystrica

Mestské symboly
Erb

ObrázokErb mesta Považská Bystrica tvorí èervený štít, v ktorom sú tri samostatne stojace strieborné veže ukonèené cimburím. Najstaršie použitie symbolu troch veží v peèati Považskej Bystrice pochádza z roku 1506, hoci zachované dokumenty hovoria o používaní mestskej peèate už na zaèiatku 15. storoèia. Vývoj erbu sa èasto stretol s nepochopením, a tak sa tri veže zakonèené cimburím zmenili v 18. storoèí na tri ståpy s tromi krá¾ovskými korunami. Taktiež sa v ïalšom vývoji objavujú ståpy ukonèené korunkami, ale aj tromi gu¾ami, èi vázami. Mesto však dnes dôsledne používa heraldicky správnu podobu svojho erbu, pretože vychádza z najstaršieho historického mestského symbolu troch veží.

 

 
VZN o používaní a ochrane mestských symbolov

 
Erb mesta Považská Bystrica
erb.jpg (10 kB) erb.jpg (10 kB)

 
Peèa
Obrázok
 
Vlajka
Obrázok
 

Domov
Hlavná Stránka
"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates