DICK FRANCIS


(* 31. október 1920 - † 14. február 2010)


 

 


 

Dick Francis (* 31. október 1920 - † 14. február 2010) bol britský spisovateľ detektívnych románov. Tento bývalý džokej si získal dobré meno ako autor detektívok z dostihového prostredia. Narodil sa ako Richard Stanley Francis v mesteèku Lawrenny v južnom Walese.
Zaèiatkom roka 1940 narukoval k pozemným službám anglického letectva Royal Air Force, neskôr sa však stal pilotom. Spoèiatku lietal na stíhaèkách, väèšinu èasu ale strávil v kokpite bombardérov. Z armády odišiel v roku 1946, aby sa stal jazdeckou hviezdou britských prekážkových dostihov. Pre kariéru úspešného jazdca ho predurčili viaceré faktory: rodinné zázemie (otec bol tiež džokej), pozitívny vzah k prírode a zvl᚝ ku koòom, nízky vzrast a v neposlednom rade talent. Počas svojej dvanásročnej kariéry dokázal vyhra viac ako 350 dostihov, v sezóne 1953/1954 sa stal šampiónom profesionálnych jazdcov. ažil zo svojej schopnosti presne odhadnú tempo, poznal dráhy, na ktorých jazdieval, a nemal núdzu ani o dobré kone solventných majiteľov. V rokoch 1953 až 1957 jazdil aj pre kráľovnú matku. Jeho úspešnú kariéru džokeja znemožnilo ažké zranenie v roku 1957, možno sa pod urýchlenie rozhodovania o zavesení jazdeckého bičíka na klinec postarala aj príhoda z apríla 1956: Francis jazdil v najpopulárnejších prekážkových dostihoch planéty – Veľkej národnej v liverpoolskom Aintree – na favoritovi Devon Lochovi, ktorý bol v majetku kráľovnej matky, a hoci ešte 50 metrov pred cieľom bezpečne viedol, zrazu sa Devon Lochovi podlomili nohy a dostihy boli stratené.
Po ukončení kariéry sa stal dostihovým korešpondentom London Sunday Express, pre ktorý písal až do roku 1973. Svoju prvú knihu – autobiografiu Šport kráľovien – vydal v roku 1957, prvý román potom o pä rokov neskôr, v roku 1962. Odvtedy sa mu darilo vyda pravidelne jeden román ročne, výnimkou bol rok 1998, kedy vydal zbierku poviedok 13 jazdcov v cieli. Francis dlho vyhlasoval, že po smrti svojej ženy Mary v roku 2000 už nebude písa, v roku 2006 však nečakane vydal román Under Orders, ktorý vyšiel v slovenskom preklade pod názvom Koniec stávok.

Dick Francis se narodil 31.øíjna 1920. Pochází z jezdecké rodiny; jeho otec i dìd jezdili jako amatéøi pøekážkové dostihy a chovali a cvičili konì, proto i Dick se rozhodl pokračovat v rodinné tradici. Od mládí chtìl být žokejem, účastnil se nesčetných dìtských závodù, ve kterých zvítìzil, a zaučoval se i do chovatelství, mj. pečoval o konì princezny Alžbìty, pozdìjší královny.

Ve věku 19 let narukoval do Královského letectva (RAF) a nastoupil do války; pùsobil jako letecký mechanik v severní Africe, po dvou letech získal kvalifikaci pilota a aktivně létal pøedevším na bombardérech.

Po válce se vrátil k dostihovému sportu a v roce 1948 se stal profesionálním žokejem. V koòském sedle díky svým schopnostem stoupal od vítězství k vítězství, až si vysloužil angažmá u královny matky; na jejích koních získával další a další trofeje. Osudovým zlomem v kariéøe se pro něho stal kolaps favorizovaného koně Devon Locha, kterého jel v nejprestižnějším dostihu, v proslulé liverpoolské Velké národní v bøeznu 1956. Po těžkém zranění nedlouho poté byl nucen definitivně skončit s aktivním závoděním. Sportovní neúspěch však odstartoval jeho literární dráhu. Dick Francis pøijal nabídku spolupráce s populárním celonárodním britským listem London Sunday Express a jako novináø týden co týden po dobu šestnácti let (1957-1973) psal pravidelné články na téma dostihù. Neštěstí v roce 1956 se stalo tématem jeho první knihy, autobiografie, publikované poprvé v roce 1957 (česky Sport královen, poprvé 1989). Do tvorby detektivních románù se pustil až v roce 1962 na výzvu nakladatele a hned první kniha Dead Cert (česky Smrt favorita, poprvé 1974), sklidila nevídaný úspěch. Od té doby Dick Francis uveøejòoval pravidelně každý rok nový román. Tematicky zùstal ve svých detektivkách věrný pøedevším dostihovému prostøedí, které dùvěrně zná. Vytvoøil významnou etapu ve vývoji profesní detektivky, do níž vdechnul navíc výrazné etické krédo.

Za svou literární činnost byl Dick Francis mnohokrát vyznamenán: dvakrát Øádem britského impéria (1984, 2000), støíbrnou (1965) a zlatou (1980) dýkou Britské asociace detektivních autorù, Cartierovou diamantovou dýkou za detektivní tvorbu (1990), tøikrát cenou Edgara Allana Poea (1970, 1981, 1996) Svazem amerických autorù detektivních románù (MWA) - toutéž organizací byl v roce 1996 poctěn titulem Grand Master - a čestným doktorátem Tufts University - Massachusetts (1991).

Romány Dicka Francise byly pøeloženy do 35 jazykù a vyšly v celkovém nákladu přes 60 milionù výtiskù. V češtině vyšlo celé dílo Dicka Francise zásluhou Nakladatelství Olympia a překladatelky dr. Jaroslavy Moserové-Davidové.

Dielo

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cieľa okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates