Zatriedenie

Hmyz s dokonalou premenou

  1. podkmeò: Vzdušnicovce (Tracheata)
    1. trieda: Hmyz (Insecta)
      1. rad: Blanokrídlovce (Hymenoptera)
Rad: Blanokrídlovce

Blanokrídlovce (Hymenoptera) je rad hmyzu bohatý na druhy. Ich hospodársky význam je ve¾ký; mnohé druhy ope¾ujú rastliny, niektoré požierajú škodlivý hmyz. Zaraïujeme sem aj tzv. spoloèenský hmyz ako sú mravce, vèely, osy a èmele.

Mravec drevokaz (Camponotus ligniperda) patrí medzi najväèšie druhy mravca v strednej Európe. Ve¾kos robotníèky 6,5-14 mm, samièky 14-17 mm. Žije na výslnných miestach na okrajoch lesov. Hniezda robí v dreve, pod koreòmi stromov a pod kameòmi. Živí sa sladkými výluèkami vošiek. Mravce majú z celej triedy hmyzu najmenej èlenené zložené oèi - skladajú sa zo 6-9 oèiek. Najbežnejším druhom u nás je mravec hôrny (Formica rufa).

Ve¾kos robotníèky osy útoènej (Vespula germanica) je 12-16 mm, samièka meria 16-20 mm. Okraj oèí má žltý a na žltom štíte hlavy má jeden alebo aj tri èierne body. Hniezdo si najèastejšie robí v podzemných dutinách, v múroch a pod. Rodiny osy majú asi 3000-5000 èlenov. Príbuzných rodom osy je sršeò (Vespa), ktorý je asi 1,5 až 2-krát väèší a stavia si aj plástové hniezda zavesené o podklad stopkou.

Vèela medonosná (Apis mellifera) sa rozmermi podobá na osu. Žije však v omnoho väèších spoloèenstvách - 40 000-70 000 jedincov. Spoloèenstvo tvorí plodná samièka (matka), robotnice a v urèitom období aj samèeky (trúdy). Vèela je nepochybne najužitoènejší hmyz. Èlovek chová vèely v drevených ú¾och. Majú ve¾ký význam ako ope¾ovaèe kvitnúcich rastlín, poskytujú med, vosk, jed a propolis. Príbuzným rodom vèely je ème¾ (Bombus), ktorý je asi 1,5-krát väèší. Vo vybudovanom hniezde býva až 300 jedincov.

Obr. Blanokrídlovce (27,7 kB)

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates